Leveringsvoorwaarden


De hieronder vermelde leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Insight from Inside.

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden hebben de voorwaarden in hoofdletters de volgende betekenis:

OPDRACHTGEVER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTNEMER: Insight from Inside

OPDRACHT: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

TRAINING/OPLEIDING: groepsgewijze trainingen/opleidingen, bijeenkomsten, presentaties, workshops en andere interventies in groepen.

COACHING: individuele begeleiding.

STARTMOMENT VAN DE OPDRACHT: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

ANNULERING/VERPLAATSEN: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/ opleiding of coaching opdracht of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

PARTIJEN: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van de Opdracht.

3.2 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Training/opleiding

a. Annulering van training/opleiding door Opdrachtgever is tot 6 weken voorafgaand aan de start van training/opleiding kosteloos.
b. Bij annulering of wijziging tussen 6 weken en 2 weken voorafgaand aan de start van training/opleiding wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voorafgaand aan de start van training/opleiding wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

5.2 Coaching

a. Annulering van coaching door Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering door Opdrachtnemer

In geval van overmacht kan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorstellen een opdracht te annuleren of te verplaatsen. Als de opdracht wordt geannuleerd, zal Opdrachtnemer de betaling die Opdrachtgever al voor de geannuleerde of verplaatste opdracht heeft gedaan, volledig aan Opdrachtgever crediteren.

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 8: Betaling

8.1. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum.

8.2. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.3. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten en andere bescheiden, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Geheimhouding

Alle gegevens die in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroeps Trainers) en de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Visie

We inspireren mensen om meer zichzelf te worden. Want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”. We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten.

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Lees meer

Training

Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in het Nederlands, Engels en Duits. In binnen- en buitenland. In Europa, Amerika en Azië.

We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: persoonlijk leiderschap, leiderschap, team ontwikkeling, culturele diversiteit, commerciële ontwikkeling en creatief denken.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatietheater.

Lees meer

Coaching

Coach Robert Schulte is er voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je doet inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Als coach helpt hij je met uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, persoonlijke effectiviteit, stressmanagement of leidinggeven.

Coaching start met een doel stellend gesprek. Het traject is op maat gemaakt en het aantal gesprekken en de gespreksduur varieert per situatie. Meestal starten we met een persoonlijkheidsanalyse middels de Birkman methode.

We gebruiken de coaching monitor om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Robert Schulte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en houdt zich aan de richtlijnen van deze orde.

Lees meer